Riktlinjer för integritetsskydd

Inom Tekniska verken-koncernen är vi angelägna om säkerheten för de personuppgifter som behandlas i vår verksamhet och att de behandlas enligt regelverket i dataskyddsförordningen (GDPR). Här finner du de riktlinjer som vi använder för att skydda personuppgifter.

Inom våra bolag samlar vi endast in, lagrar eller på annat sätt behandlar personuppgifter för bestämda ändamål och vi behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att utföra den avsedda behandlingen. Vi tycker att det är viktigt att kontinuerligt arbeta med frågor som lojalitet, medvetenhet, utbildning och organisation för att skydda våra kunders och anställdas integritet. Vi skyddar personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som till exempel lösenordsskydd och begränsad behörighet.

Exempel på när personuppgifter behandlas

Tillhandahållande av tjänster

Vi behandlar personuppgifter för att identifiera kund eller användare, för att hantera och leverera tjänster i enlighet med avtal. Vi behandlar även personuppgifter för att ta betalt för tjänster, för att hantera fakturor och betalningar, för kreditupplysningsändamål, för att avhjälpa fel och hantera andra incidenter, och för att hantera klagomål och reklamationer.

Service och support

Vi behandlar personuppgifter när någon person kontaktar kundservice via telefon, chatt eller något av våra sociala medier eller när någon person begär hjälp från produktrådgivare, samt för att kunna utföra service och support på tjänster vi tillhandahåller.

Utveckling av tjänster

Vi behandlar personuppgifter för att utveckla och förbättra vår verksamhet och våra tjänster. Vi upprättar statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Vanligtvis kan tekniskaverken.se besökas utan att personuppgifter eller liknande uppgifter samlas in. Vi samlar då endast in information som används för statistiska syften och besökaren förblir anonym.

Direktmarknadsföring

Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster som är av relevans direkt till kund. Du kan få den via t.ex. brev, telefon, sms och e-post. Däremot kommer Tekniska verken inte att vidarebefordra eller sälja personlig information till externa organisationer för marknadsföringssyfte utan personens tillstånd.

Rättslig grund

Vi utför en rad olika uppgifter som kräver att personuppgifter behandlas. Till exempel så behöver personuppgifter behandlas för att fullgöra och administrera avtal med våra kunder. Vi behandlar även personuppgifter i syfte att fullgöra våra rättsliga förpliktelser som följer av exempelvis tryckfrihetsförordningen, arkivlagen eller lag om kommunal bokföring och redovisning.

I vår verksamhet behandlar vi även personuppgifter med stöd av de rättsliga grunderna allmänt intresse, intresseavvägning eller samtycke.

Utlämnande

Vi är i vissa fall skyldiga enligt lag att lämna ut uppgifter till statliga och kommunala myndigheter. Däremot kommer vi inte att vidarebefordra eller sälja personlig information till externa organisationer för marknadsföringssyfte utan personens tillstånd. Vi är enligt offentlighetsprincipen skyldiga att lämna ut uppgifter i allmän handling som inte begränsas av sekretess till den som begär ut allmän handling.

Personuppgifter kan vidarebefordras till olika organisatoriska enheter inom Tekniska verken-koncernen eller till ombud eller underleverantörer som utför tjänster för oss, till exempel våra service- och underleverantörer. I dessa fall upprättas avtal där personuppgiftsansvarigt bolag inom koncernen reglerar att informationen endast används för den verksamhet som organisationerna bedriver för Tekniska verken-koncernen och att personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen.

Gallring

Gallring av personuppgifter fastställs i bolagens informationshanteringsplaner. Vi sparar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra rättsliga förpliktelser eller avtalsåtaganden gentemot våra kunder.

Uppgifter som ingår i allmän handling bevaras enligt arkivlagen eller annan lag. I vissa fall kan personuppgifter i allmän handling gallras i enlighet med bland annat arkivlagens regler och de föreskrifter som meddelas med stöd av lagen. Linköpings stadsarkiv får meddela i föreskrift om bevarande och gallring hos Tekniska verken-koncernen.

Den registrerades rättigheter

Nedan följer en beskrivning av de rättigheter den registrerade har och kan begära av personuppgiftsansvarig (något av bolagen inom Tekniska verken-koncernen).

Rätt till tillgång

Den registrerade har rätt att ta del av de personuppgifter vi behandlar om denne. Den registrerade kan kostnadsfritt begära ett registerutdrag en gång per år. Detta gör den registrerade genom en skriftlig begäran som skickas till dataskydd.

Vid behov kan handläggningstiden av registerutdraget förlängas en eller två månader. Registerutdraget sänds till den registrerades folkbokföringsadress.

Rätt till rättelse

Personuppgiftsansvarig har ett ansvar för att de uppgifter som behandlas är korrekta, men den registrerade har också rätt att komplettera med uppgifter som saknas och som är relevanta. Om en registrerad upptäcker felaktig data om sig har registrerad rätt att begära att få detta rättat.

Rätt till begränsning

Den registrerade har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av sin data. Behandlingen kan begränsas i följande situationer:

  • När registrerad anser att uppgifter inte är korrekta och därför har begärt rättelse hos oss. Registrerad kan då begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden som utredningen pågår.
  • När personuppgiftsbehandlingen är olaglig men registrerad motsätter sig att uppgifter raderas och istället begär att användningen av dessa uppgifter begränsas.
  • När registrerad behöver sina uppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre behöver uppgifterna för ändamålen med vår behandling.
  • När registrerad har invänt mot behandling av sina uppgifter får vi fortsätta att behandla uppgifterna under den tid som kontrollen pågår.

Rätt till radering

Personuppgifter behandlas av oss under den tid en registrerad är kund och för den tid
därefter som är nödvändig för att uppfylla ändamålen med vår behandling. Den registrerade har rätt att få uppgifter raderade om någon av följande förutsättningar gäller:

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för.
  • Om behandlingen grundar sig enbart på registrerads samtycke och registrerad återkallar detta.
  • Om registrerad motsätter sig behandling av personuppgifter som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än registrerads intresse.
  • Om uppgifter inte har behandlats enligt regleringen.
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Dataportabilitet

Den registrerade har rätt att få ut och på annat håll använda sådana uppgifter som den registrerade själv har lämnat till oss för att använda dem på annat håll. Till exempel att flytta sina uppgifter till en annan IT-miljö. Detta gäller i de fall då registrerad har lämnat sitt samtycke till personuppgiftsbehandlingen eller om behandlingen behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till registrerad enligt det avtal denne har ingått med oss. Däremot har registrerad inte rätt att flytta sina uppgifter om vi behandlar dessa på
grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag. Registrerad begär dataportabilitet genom en skriftlig begäran till dataskydd.

Adress för begäran enligt registrerads rättigheter

Adress för begäran till Svensk Biogas i Linköping AB:

Dataskydd Svensk Biogas i Linköping AB
Tekniska verken i Linköping AB (Publ)
Brogatan 1
Box 1500
581 15 Linköping
Dataskydd@svenskbiogas.se

Adress till Tekniska verken-koncernens Dataskyddsombud

Linköpings kommun
Dataskyddsombud@linkoping.se
Telefonnummer: 013- 26 26 42

Tredjeparts webbplatser

Observera att andra webbplatser, inklusive sådana som finns tillgängliga via vår webbplats, till exempel via en hyperlänk, kan samla in personlig information om registrerade. Vår riktlinje för sekretess och behandling av dina personuppgifter omfattar inte informationsinsamling från webbplatser som tillhör tredje part och som länkats till från Tekniska verkens webbplats.