Avtalsvillkor privatperson

Tankkortsbestämmelser för privatkunder

1. Parter och definitioner

Parter är Svensk Biogas i Linköping AB, org.nr. 556034-8228, Box 1500, 581 15 Linköping (kallas nedan ”Svensk Biogas”) som även är kreditgivare.

Den fysiska person som i egenskap av konsument beviljats tankkort och kredit (kallas nedan ”Kontohavare”).

Med ”Kortinnehavare” avses Kontohavaren eller annan person som tankkort utfärdats för.

2. Ansökan om tankkort

Ansökan om tankkort görs hos Svensk Biogas. Innan tankkort beviljas förbehåller sig Svensk Biogas rätten att verkställa erforderlig kreditprövning för Kontohavare, vid vilken kreditupplysning kan komma att inhämtas.

3. Betalningsansvar

Kontohavaren är betalningsansvarig för de köp, eventuella dröjsmålsräntor och fakturaavgifter som debiteras kortet. Om en obehörig transaktion har genomförts till följd av att kortinnehavaren har underlåtit att skydda sin personliga kod, inte snarast anmält förlorat tankkort alternativt inte följt övriga kontobestämmelser, är Kontohavarens ansvar begränsat på det sätt som följer av tvingande lagstiftning. Har Kortinnehavaren handlat särskilt klandervärt ansvarar Kontohavaren dock för hela beloppet. Oaktat ovan ansvarar Kontohavaren inte för köp som belastat kortet efter att Kontohavaren anmält kortet som förlorat hos Svensk Biogas, förutsatt att Kontohavaren inte genom bedrägligt handlande har bidragit till det obehöriga inköpet. Kontohavaren ansvarar vidare för att den beviljade krediten inte överskrids. Alla kortinnehavare företräder Kontohavaren.

Till tankkortet kopplas en kreditgräns vilket är det kreditbelopp som den sammanlagda skulden på kontot inte vid något tillfälle får överskrida. Information om gällande kreditgräns finns på www.svensk biogas.se. Kredittiden för Kontohavaren är begränsad till 30 dagar. Svensk Biogas har rätt att sänka kreditgränsen omedelbart om Kontohavarens ekonomiska situation så påkallar, t.ex. då Kontohavaren enligt Svensk Biogas bedömning inte längre anses ha betalningsförmåga för krediten, vid misstanke om brott eller vid missbruk av krediten.

Ingen kreditavgift eller ränta på utnyttjat kreditutrymme utgår.

4. Inköpsställen

Svensk Biogas tankkort gäller för köp av fordonsgas vid Svensk Biogas samtliga tankställen knutna till systemet samt, i förekommande fall, för köp av andra varor och tjänster hos försäljningsställen som Svensk Biogas tecknat avtal med, upp till gällande kreditgräns. Information om anslutna försäljningsställen finns på www.svenskbiogas.se.

Kontohavaren erhåller rabatt på fordonsgas som tankas vid Svensk Biogas tankställen i enlighet med Svensk Biogas vid var tid gällande rabattvillkor, såsom närmare anges på www.svenskbiogas.se. Rabatt kan ej nyttjas vid köp hos andra försäljningsställen än Svensk Biogas.

Svensk Biogas förbehåller sig rätten att från tid till annan utvidga eller inskränka kortets giltighet hos försäljningsställen.

5. Köp med tankkort

Tankkortet får endast användas av Kortinnehavaren. Då tankkortet används för betalning i automat ska användning av kortet i kombination med PIN-koden anses som kvittering av köpet. Vid köp utan användning av PIN-kod ska Kortinnehavaren vara beredd att vid anmodan uppvisa giltig legitimation. Tankkortet byts ut vid begäran. Tankkortet är Svensk Biogas egendom och ska då kontot avslutats eller Kontoinnehavaren avlider samt vid anfordran, genast återlämnas till Svensk Biogas.

6. Fakturering och betalningsvillkor

Faktureringsperiod avser den 16:e till den 15:e i varje månad. Fakturan innehåller alla köp från föregående period vid faktureringstillfället. Betalning ska vara Svensk Biogas tillhanda senast på fakturan angiven förfallodag som för närvarande är den siste i varje månad. Vid försenad betalning äger Svensk Biogas rätt att debitera dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan är för närvarande 2 % per månad. Kontohavarens eventuella anmärkningar mot faktura ska meddelas Svensk Biogas senast trettio (30) dagar efter mottagande.

Svensk Biogas erbjuder: E-faktura, autogiro, e-postfaktura samt pappersfaktura. Administrativ avgift för pappersfaktura och autogiroavisering via brev är 49 kronor inklusive moms per faktura/avisering.

Vid betalning via autogiro medger Kontohavaren att uttag görs från aktuellt konto för betalning till Svensk Biogas av faktura och Kontohavaren förbinder sig att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på kontot senast bankdagen före förfallodagen. Uttag av fakturabelopp göres på Kontohavarens angivna konto på förfallodagen.

7. Bristande betalning eller överskridande kreditgräns

Vid bristande betalning äger Svensk Biogas rätt att ta ut vid varje tidpunkt lagstadgade påminnelse- och kravavgifter, samt lämna ärendet till inkasso.

Svensk Biogas äger rätt att vid utebliven betalning spärra tankkortet och kan även ha rätt att säga upp avtalet till förtida upphörande enligt vad som anges i punkt 15 nedan.

8. Ändrade villkor

Svensk Biogas får i den mån som allmänna kostnads- och/eller ränteläget ändras vidta ändringar av för tankkortet gällande avgifter och räntesatser.

Svensk Biogas får även, efter att Kontohavaren aviserats därom via till exempel faktura eller brev, vidta ändringar av övriga för kortet gällande villkor. Förändringar i villkoren träder i kraft tidigast en (1) månad efter avisering. Genom att fortsätta att utnyttja tankkortet anses kontohavaren ha godkänt sådana villkor och avgifter.

9. Förvaring av kontokort och kod

Tankkortet är en värdehandling och ska förvaras på samma betryggande sätt som gäller för till exempel pengar och checkar. Kontohavaren ska således till exempel:

  • se till att genast till Svensk Biogas anmäla förlust av tankkort.
  • förvara tankkortet på ett betryggande sätt så att risk ej uppkommer att kontokortet utnyttjas obehörigt.
  • förvara den personliga koden säkert eller förstöra den helt så att samband mellan tankkort och kod inte kommer obehöriga till känna.

Tankkortet är personligt och får inte lämnas till eller användas av någon annan än den som kortet är utfärdat till. Kontohavaren är betalningsansvarig för samtliga inköp som görs med tankkort i kombination med angivande av koden och för övriga köp fram till den tidpunkt Svensk Biogas erhållit anmälan om förlust av tankkortet.

Förlust av tankkort ska omedelbart anmälas till Svensk Biogas, telefon (dagtid) 013-20 80 60 eller e-post info@svenskbiogas.se. Förlust av tankkort ska vid misstanke om att obehöriga kan komma att utnyttja tankkortet polisanmälas.

10. Namn eller adressändring

Vid namn- eller adressändring ska Kontohavaren genast skriftligen underrätta Svensk Biogas om detta.

11. Överlåtelse

Svensk Biogas äger rätt att fritt överlåta sina rättigheter (inklusive uppkomna fordringar) och skyldigheter enligt detta avtal.

12. Force majeure och ansvar

Svensk Biogas ska inte vara ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, sabotage, strejk eller lockout, bojkott, upplopp eller annan liknande omständighet. Förbehållet för lockout, strejk och blockad gäller även om Svensk Biogas själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Skada som kan uppkomma i andra fall ska ersättas av Svensk Biogas endast i den mån skada orsakats av att Svensk Biogas varit oaktsam. Svensk Biogas ansvarar inte för fel på kortutrustningen eller förändringar av stationsnätet eller övriga inköpsställen. Svensk Biogas ansvarar inte för indirekta skador.

13. Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller tills vidare. Kontohavaren har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Svensk Biogas har rätt att säga upp avtalet med en kalendermånads uppsägningstid. Uppsägning ska ske skriftligen via post eller e-post.
Utöver vad som anges ovan har Svensk Biogas rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande varvid utnyttjat kreditutrymme förfaller till omedelbar betalning samt spärra tankkortet för ytterligare inköp, om någon av följande omständigheter föreligger: (i) Kontohavaren är i väsentligt dröjsmål med betalning, (iii) det står klart att Kontohavaren undandrar sig att betala sin skuld, eller (iv) vid missbruk eller annan otillbörlig användning av tankkortet eller om Kontohavaren i övrigt brustit i sina skyldigheter enligt dessa bestämmelser.

Om tankkortet inte används för inköp under en period om 24 månader äger Svensk Biogas rätt att spärra kortet och säga upp Kontohavarens avtal.

14. Personuppgifter

Personuppgifter som lämnas till Svensk Biogas i samband med ansökan om tankkort, administration av dessa eller i övrigt inom ramen för avtalsförhållandet mellan Kontohavaren och Svensk Biogas kommer att behandlas av Svensk Biogas i syfte att administrera kundförhållandet, fullgöra avtal med Kontohavaren och för att utgöra underlag för Svensk Biogas kredithantering, kreditbedömning och löpande kredituppföljning av Kontohavaren. Kontohavaren är införstådd med Svensk Biogas behandling av personuppgifter, inklusive personnummer som omfattar uppgifter om Kontohavaren, Kortinnehavaren och Kortinnehavarens inköp vilka registreras som underlag för inköps-, fakturerings- och reskontrabehandling. Kontohavaren är skyldig att tillse att Kortinnehavaren erhåller information om Svensk Biogas behandling av dennes personuppgifter enligt ovan samt, i förekommande fall, inhämta Kortinnehavarens samtycke till behandlingen. Uppgifter kan också komma att lämnas ut till Svensk Biogas samarbetspartners i marknadsföringssyfte. Varje registrerad har rätt att motsätta sig att personuppgifterna behandlas för marknadsföringsändamål. Mer information om Svensk Biogas behandling av personuppgifter finns i vår integritetspolicy.

15. Ångerrätt

Kontohavaren har ångerrätt i 14 dagar från den dag Kontoavtalet ingicks, eller från den dag då Kontohavaren får del av avtalsvillkor och övrig information, om detta sker vid ett senare tillfälle än vid avtalets ingående. Meddelande om utnyttjande av ångerrätt ska lämnas till Svensk Biogas. Eventuellt utnyttjad kredit ska återbetalas senast inom 30 dagar.

16. Övrigt

Svensk lag är tillämplig på avtalet mellan kontohavaren och Svensk Biogas samt dessa allmänna bestämmelser. Tvister i anledning av avtalet och dessa allmänna bestämmelser ska avgöras av allmän domstol i Sverige. Linköpings tingsrätt ska vara behörig domstol att avgöra tvisten.

Klagomål rörande avtalet bör i första hand lämnas till Svensk Biogas. Kontaktuppgifter finns på www.svenskbiogas.se.
Vid marknadsföringen av tankkort har svensk lag om marknadsföring följts. Avtalsvillkoren finns tillgängliga på svenska språket och kommunikation i anledning av avtalet sker på svenska språket.