Produktion av biogas

Biogas tillverkas av många olika organiska material. Vår biogas produceras av vårt moderbolag Tekniska verken av bland annat kommuninvånarnas matrester, slam från avloppsverket och restprodukter från industrier. Materialet kan vara i både fast och flytande form. Så här går produktionen till.

Förbehandling

Materialet förbehandlas i en förbehandlingsanläggning för att rötningen i steg 2 ska fungera optimalt. Det görs i tre steg:

  1. Det fasta materialet, som matavfall, mals ner.
  2. Allt material, både fast och flytande, värms upp med hjälp av fjärrvärme till drygt 70 grader för att döda eventuella bakterier. Det kallas hygienisering.
  3. Materialet kyls ner igen.

Rötning

Dags för rötning, alltså biologisk nedbrytning av organiskt material. Rötningen sker i en syrefri miljö som håller ungefär 42 grader. I genomsnitt ligger materialet i rötkammaren ungefär 50 dagar. Enkelt beskrivet bryts materialet ner för att sedan jäsa och slutligen bilda gasen. Mer detaljerat sker rötningsprocessen i tre steg:

  1. Hydrolys: Materialet bryts ner av olika typer av mikroorganismer (bakterier) till mindre kemiska föreningar som socker och aminosyror.
  2. Fermentation & syrabildning: Nu jäser materialet och ett antal mellanprodukter bildas, bland annat ättiksyra.
  3. Metanbildning: Med hjälp av en grupp mikroorganismer bildas gas som består av ungefär 65 procent metan och 35 procent koldioxid.

Vid rötningen får du också en näringsrik rötrest - biogödsel. Det näringsrika biogödslet ersätter konstgödsel i lantbruket.

Förädling

För att kunna använda gasen som fordonsgas behöver den renas från koldioxid. Det görs i en uppgraderingsanläggning. Efter det här steget har man en gas med en metanhalt på ungefär 97 procent.

Antingen komprimerar man den 97-procentiga gasen till 200 bar och använder den under namnet komprimerad biogas, CBG. Det största användningsområdet för CBG är fordonsgas. Eller så gör man flytande biogas, LBG, av den. Då renar man den 97-procentiga gasen ytterligare för att ta bort all koldioxid och kyler ner den till ungefär -162 grader. Då minskar volymen drastiskt och får tre gånger högre energiinnehåll per volymenhet jämfört med den komprimerade biogasen. Därför är LBG enklare att transportera och lagra, perfekt för tunga transporter, industri och sjöfart.