Avtalsvillkor privat

Kontokortsbestämmelser för privatkunder

1. Parter

Kontohavarens avtalspart, kreditgivare: Svensk Biogas i Linköping AB, org.nr. 556034-8228, Box 1500, 581 15 Linköping Kontohavare: Den som beviljats kontokort och kredit Kortinnehavare: Person som kontokort utfärdats för.

2. Ansökan om kontokort

Ansökan om konto görs hos Svensk Biogas. Innan konto beviljas förbehåller sig Svensk Biogas rätten att verkställa sedvanlig kreditprövning för kontohavare samt övriga till kontot anslutna kortinnehavare.
Kontohavaren är betalningsansvarig för de köp, räntor och avgifter som debiteras kontot och ansvarar för att den beviljade krediten inte överskrids. Alla kortinnehavare företräder kontohavaren. Den generella kreditgränsen är för närvarande 5 000 kr vilket är det kreditbelopp som den sammanlagda skulden på kontot inte vid något tillfälle får överskrida. Kredittiden för kontohavaren är begränsad till 30 dagar.

3. Inköpsställen

Svensk Biogas tankkort gäller för inköp av fordonsgas vid Svensk Biogas samtliga tankställen knutna till systemet. Kontohavaren har möjlighet att även tanka bränsle och andra vid var tid av Qstar försålda produkter/tjänster som är anslutna till systemet. Möjlighet till begränsning av kortet finns, t ex begränsad volym, begränsat antal tankningar eller begränsning gällande att bara tanka fordonsgas.

4. Kontokortsköp

Kontokortet får endast användas av kortinnehavaren. Då kontokortet används för betalning i automat ska användning av kortet i kombination med koden anses som kvittering av köpet. Kortinnehavaren ska vid kontoköp vara beredd att vid anmodan uppvisa giltig legitimation.  Kontokortet byts ut vid begäran. Kontokortet är Svensk Biogas egendom och ska då kontot avslutats eller kontoinnehavaren avlider samt vid anfordran, genast återlämnas till Svensk Biogas.

5. Fakturering och betalningsvillkor

Faktureringsperiod avser den 16:e till den 15:e i varje månad. Fakturan innehåller alla inkomna transaktioner från föregående period vid faktureringstillfället. Betalning ska vara Svensk Biogas tillhanda senast på fakturan angiven förfallodag som för närvarande är den siste i varje månad. Vid försenad
betalning äger Svensk Biogas rätt att debitera dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan är för närvarande 2 % per månad.

6. Bristande betalning eller överskridande kreditgräns

Vid bristande betalning äger Svensk Biogas rätt att ta ut vid varje tidpunkt
lagstadgade påminnelse- och kravavgifter, samt lämna ärendet till inkasso.
Fullgör inte kontohavaren i behörig ordning sina skyldigheter enlig dessa
kontobestämmelser eller missbrukar kontohavaren krediten äger Svensk
Biogas rätt att utan föregående uppsägning avsluta kontot, varvid hela
kontoskulden omedelbart förfaller till betalning. Vid utskrift av andra påminnelsen
spärras kontokortet automatiskt.

7. Ändrade villkor

Svensk Biogas får i den mån som allmänna kostnads- och/eller ränteläget
ändras vidta ändringar av för kontot gällande avgifter och räntesatser.
Svensk Biogas får även, efter att kontohavaren aviserats därom via till exempel
faktura eller brev, vidta ändringar av övriga för kontot gällande villkor.
Genom att fortsätta att utnyttja kontokortet anses kontohavaren ha godkänt
sådana villkor och avgifter.

8. Förvaring av kontokort och kod

Kontokortet är en värdehandling och ska förvaras på samma betryggande sätt som gäller för till exempel pengar och checkar. Kontohavaren ska således till exempel:

  • se till att genast till Svensk Biogas anmäla förlust av kontokort.
  • förvara kontokortet på ett betryggande sätt så att risk ej uppkommer att kontokortet utnyttjas obehörigt. 
  • förvara den personliga koden säkert eller förstöra den helt så att samband mellan kontokort och kod inte kommer obehöriga till känna.

Kontohavaren är betalningsansvarig för samtliga inköp som görs med kontokort i kombination med angivande av koden och för övriga köp fram till den tidpunkt Svensk Biogas erhållit anmälan om förlust av kontokortet. Förlust av kontokort ska omedelbart anmälas till Svensk Biogas, telefon (dagtid) 013-20 80 60. Förlust av kontokort ska vid misstanke om att obehöriga kan komma att utnyttja kontokortet polisanmälas och kopia av anmälan insändas till Svensk Biogas.

9. Namn eller adressändring

Vid namn- eller adressändring ska kontohavaren genast skriftligen underrätta Svensk Biogas om detta.

10. Överlåtelse

Svensk Biogas äger rätt att fritt överlåta sina rättigheter (inklusive uppkomna fordringar) och skyldigheter enligt detta avtal.

11. Force majeure

Svensk Biogas ska inte vara ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, sabotage, strejk eller lockout, bojkott, upplopp eller annan liknande omständighet. Förbehållet för lockout, strejk och blockad gäller även om Svensk Biogas själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Skada som kan uppkomma i andra fall ska ersättas av Svensk Biogas endast i den mån skada orsakats av att Svensk Biogas varit oaktsam. Svensk Biogas ansvarar inte för fel på kortutrustningen eller förändringar av stationsnätet eller övriga inköpsställen. Svensk Biogas ansvarar inte för indirekta skador.

12. Giltighet

Avtalet gäller tills vidare. Avtalet upphör omedelbart att gälla efter det att kontohavaren eller Svensk Biogas sagt upp detsamma. Skulle felaktiga upplysningar om kontohavaren ha lämnats eller de faktiska förhållandena vid kreditbedömningen senare ha ändrats får Svensk Biogas med omedelbar verkan säga upp kontoavtalet eller sänka kreditgränsen. Svensk Biogas äger rätt att i samband och vid utebliven betalning spärra

13. Personuppgifter

Kortinnehavaren är införstådd med och samtycker till Svensk Biogas behandling av personuppgifter, inklusive person-/organisationsnummer. Behandlingen omfattar uppgifter om kortinnehavaren
och kortinnehavarens inköp vilka registreras som underlag för inköps-, fakturerings- och reskontrabehandling. Uppgifter kan också komma att lämnas ut till Svensk Biogas samarbetspartners i marknadsföringssyfte.

Hjälpte denna information dig? Nej